สารานุกรมศึกษาศาสตร์

Submission

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ การแนะแนว ดนตรีศึกษา การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การศึกษาพิเศษ พลศึกษาและนันทนาการ การอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปศึกษา สถิติและการวิจัย สุขศึกษา หลักสูตรและการสอน และสาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาครอบคลุมในด้านการศึกษา สารานุกรมศึกษาศาสตร์ เปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการจากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังนั้นเพื่อให้การจัดทำวารสารเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาตินั้นกองบรรณาธิการสารานุกรมศึกษาศาสตร์จึงกำหนดการส่งบทความได้ 2 ช่องทาง ตามรายละเอียดดังนี้

การส่งบทความออนไลน์
1. จัดทำต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows สามารถดาวน์โหลด template ได้ที่นี่

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

2. ลงทะเบียนและส่งบทความในระบบวารสารออนไลน์ ที่นี่

3. การพิจารณาบทความ การแจ้งผล จะดำเนินการภายใต้ระบบ วารสารออนไลน์ และที่อยู่ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
4. เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้วผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดบทความได้เพิ่มเติมที่

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU


5. หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณาธิการ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15507 โทรสาร 0-2260-0124หรือ e-mail: encyclo.edu@gmail.comImage Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com