ยินดีต้อนรับ !

คณะศึกษาศาสตร์ ถือกำเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 65 ปี โดยเริ่มต้นจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดรับนักเรียนที่จบ ม. 6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ป. (ประกาศนียบัตรครูประถม) และหากเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้ว จะได้รับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดสำหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงทำให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497   โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นอธิการวิทยาลัยเป็นคนแรก และต่อมาได้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง

รายชื่อนิสิตและข้อมูลอาจารย์นิเทศก์ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนิสิตและข้อมูลอาจารย์นิเทศก์ปีการศึกษา 2560

แผนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2560
แผนการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์ม
1. สำหรับนิสิต
1.1 ลาเข้าร่วมสัมมนา
2. สำหรับอาจารย์นิเทศก์
2.1 แบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 แบบฟอร์ม การเบิกจ่ายค่านิเทศและค่าเดินทางในการนิเทศ
3. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะ click
4. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายภายนอก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะ click
5. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายภายนอก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะ click
6.ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรณีปฏิบัติหน้าที่ 2 บทบาททั้งนิเทศการศึกษาและนิเทศวิชาเฉพาะ click
7. แบบฟอร์ม ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์

ภาพกิจกรรม

คำสั่ง
1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
1.1 คำสั่งอาจารย์นิเทศก์1/59
1.2 คำสั่งอาจารย์นิเทศก์2/59
1.3 คำสั่งอาจารย์นิเทศก์1/60 
2. คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ
2.1 คำสั่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ1/59
2.2 คำสั่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ2/59
2.3 คำสั่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ1/60 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนำผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 
4.3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
4.4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "แนวทางการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วันที่ 08 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย บทบาทและหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 3 ฝ่าย ฯลฯ วันที่ 08 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย บทบาทหน้าที่และการใช้คู่มือการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย การวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย การวิจัยในชั้นเรียน(รายละเอียดการเขียนเค้าโครงการวิจัยและประเด็นการพิจารณา) วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ รุ่งทิวา แย้มรุ่ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
mr-meechaip1    เอกสารประกอบการบรรยาย คุณมีชัย วีระไวทยะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

วีดิทัศน์

           


   
Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com