วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

           วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการรายงานการ วิจัยบทวิจารณ์หรือบทความอื่น ๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษารับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาเทคนิคศึกษาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดการทางอุตสาหกรรมเทคนิคทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม อนึ่ง
ความคิดเห็นจากบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัย
กองบรรณาธิการมีหน้าที่จัดพิมพ์และเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการแก่สังคมเท่านั้น กองบรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
จะได้รับสาระประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

  Vol 12, No 1 (2018) : January - June

Table of Contents
แนวคิดและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในระดับหลักสูตร กัญญดา อนุวงศ์, อาจรี ศุภสุธีกุล pdf   
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการบริหารโครงการ กรณีศึกษา: การวางแผนการผลิต ของบริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด โกวิท ถาวร, รัตน์ สงวนพงษ์, ธนรัตน์ แต้วัฒนา pdf   
Factors Affecting Back Pain Of Women Sitting Inbreast Feeding Posture Nongnuch Klinpikul pdf   
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลิตภาชนะรับแรงดัน นาวิน ศิลปวิทย์, สมยศ เจตน์เจริญรักษ์, ฉัตรชาญ ทองจับ pdf   
การเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยการให้คำปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม บุษบา หะริณพลสิทธิ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, สกล วรเจริญศรี pdf   
การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผสมผสานเธอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับระบบระบายความร้อนแบบปิดด้วยน้ำมันพืชเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมครัวเรือน ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์, ภุชงค์ จันทร์จิระ, ปิติพร รุจนเวชช์ pdf   
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์, ไพโรจน์ เบาใจ, พูลศรี เวศย์อุฬาร pdf   
การศึกษาปริมาณการเกิดเชื้อราของเมล็ดชาน้ำมันในกระบวนการตากแดด ตามธรรมชาติและการอบแห้งในตู้อบ ไพโรจน์ ด้วงนคร pdf   
การศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วรัฐยา ชดช้อย, นฤมล พระใหญ่, อัจศรา ประเสริฐสิน pdf   
การศึกษาเชิงตัวเลขของระบบหมุนเวียนอากาศใต้สวนหลังคาเพื่อการปรับอากาศด้วยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, ขวัญชัย ไกรทอง, ณัฐพงศ์ เขียวน้อย pdf   
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หฤทัย ปัญทีโป, ไพโรจน์ เบาใจ, พูลศรี เวศย์อุฬาร pdf   
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมงานประกอบโลหะแผ่น เอกวิณ เจตน์เจริญรักษ์, บัณฑิต สุขสวัสดิ์, กัลยา อุบลทิพย์ pdf   

รวมทั้งสิ้น  12  รายการImage Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com