วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการรายงานการ วิจัยบทวิจารณ์หรือบทความอื่น ๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา รับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาเทคนิคศึกษาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดการทางอุตสาหกรรมเทคนิคทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม อนึ่ง
ความคิดเห็นจากบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัย
กองบรรณาธิการมีหน้าที่จัดพิมพ์และเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการแก่สังคมเท่านั้น กองบรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
จะได้รับสาระประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับล่าสุด

  Vol 13, No 1 (2019) : January - June

Table of Contents
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย รุจน์ ฦาชา, นันทิณา นิลายน, วรรณภา โคตรพันธ์, ธนากร ทองประยูร pdf   
การสร้างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ โอภาส สุขหวาน, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, ธนรัตน์ แต้วัฒนา, วิไลลักษณ์ ลังกา pdf   
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ สมเกียรติ สุขุมพันธ์ pdf   
รูปแบบการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร จุฑามาศ รักเมือง, เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต pdf   
ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารวิทยาลัยภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น, กัมปนาท บริบูรณ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย pdf   
การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตอิฐ วิรัลพัชร พรหมจรรย์, ยุติ ฉัตรวรานนท์, นฐิตา หวังโซ๊ะ, ภุชงค์ จันทร์จิระ pdf   
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สมชาย กิจเกิดแสง, สักรินทร์ อยู่ผ่อง, สุชาติ เซี่ยงฉิน, ไพโรจน์ สถิรยากร pdf   
การศึกษาสมรรถนะความเป็นครูของครูอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โอภาส สุขหวาน, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, สกล วรเจริญศรี, ภุชงค์ จันทร์จิระ, ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์ pdf   
การพัฒนาคอลเลคชันผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ภัทรพล สุวรรณโฉม, วราภรณ์ แพงป้อง pdf   
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นของนาโนเทคโนโลยี อัญชฏา พัวไพบูลย์ pdf   

รวมทั้งสิ้น  10  รายการImage Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com