งานบริหารและธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานบริหารและธุรการ มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบ ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสวัสดิการบุคคล งานประชุมและจัดเลี้ยง งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการพิมพ์ และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

บุคลากร
1นายวันชัย ลิขิตศิริทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป More...
2นางสาวลัดดา ดีอินทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป More...
3นางวรรณวิสา เกลี้ยงเกลา ตำแหน่ง บุคลากร More...
4นางสาวคำนึง ทองคำสุข ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ More...
5นางสุปราณี หงษ์ขาว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร More...
6นายวรพจน์ สมภักดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร More...
7นายสายหยุดมั่นคง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ More...

แบบฟอร์มเอกสาร
1 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ เลือก
2 แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร เลือก

สถานที่ติดต่อ
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15505        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com