งานวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการสนับสนุนการสอนของคณาจารย์

บุคลากร
1นางสาวอาทิชล จันทร์หอม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
2นางสาวมณฑกานต์ ฉิมเกิด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
2นายพิพัทธ แสงสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
3นางอัญชนา ชมดง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
4นายฐาณวัฒน์ ธนกรจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร More...

เอกสาร มคอ.
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

การบริการวิชาการ
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

แบบฟอร์มเอกสาร
1ใบสำคัญรับเงินโรงเรียนสาธิต 2 แห่ง (ภายใน) เลือก
2ใบสำคัญรับเงินโรงเรียนเครือข่าย (ภายนอก) เลือก
3ใบสำคัญรับเงินโรงเรียนสาธิต2แห่ง ภายใน
(กรณีทำหน้าที่ 2 บทบาท)
เลือก
4ใบสำคัญรับเงินโรงเรียนเครือข่าย ภายนอก
(กรณีทำหน้าที่ 2 บทบาท)
เลือก
5ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(ของอาจารย์นิเทศก์)
เลือก
6ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(ของครูพี่เลี้ยง)
เลือก
7ใบสำคัญรับเงิน (ของครูพี่เลี้ยง) เลือก
8ตารางนิเทศออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับอาจารย์นิเทศก์) new เลือก
9ใบสำคัญรับเงิน - ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์ (โรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562new เลือก
10ใบสำคัญรับเงิน - ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์ (โรงเรียนเครือข่าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 new เลือก

สถานที่ติดต่อ
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)