กิจการนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการนิสิต การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
และจัดสวัสดิการนิสิต และงานเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์

บุคลากร
นางสาวสิริมา สุขขี             ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Email : wanwisa1979@hotmail.com

นิสิตปัจจุบัน
1.ข้อมูลจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา เลือก
2.ข้อมูลจำนวนนิสิตระดับปริญญาโท จำแนกตามสาขาวิชา เลือก
3.ข้อมูลจำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก จำแนกตามสาขาวิชา เลือก

กิจกรรมนิสิต
1.โครงการพัฒนานิสิต 1 เลือก
2.โครงการพัฒนานิสิต 2 เลือก
3.โครงการพัฒนานิสิต 3 เลือก

ทุนการศึกษา
1.ทุนการศึกษา 1 เลือก
2.ทุนการศึกษา 2 เลือก
3.ทุนการศึกษา 3 เลือก

นิสิตได้รับรางวัล
1.นิสิตได้รับรางวัล 1 เลือก
2.นิสิตได้รับรางวัล 2 เลือก
3.นิสิตได้รับรางวัล 3 เลือก

แบบฟอร์มเอกสาร
1.แบบฟอร์มเอกสาร 1 เลือก
2.แบบฟอร์มเอกสาร 2 เลือก
3.แบบฟอร์มเอกสาร 3 เลือก

สถานที่ติดต่อ
งานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)