ผลงานทางวิชาการ

Journal Publications

ชื่องานวิจัย : คุณภาพน้ำในคลองแจ้งร้อน กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา - สสศท  ปี 2554 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม) หน้า 180-190  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : สนอง ทองปาน
หน่วยงาน : หลักสูตรและการสอน
วันเผยแพร่ : 2 กรกฎาคม 2561
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่
สถิติผู้เข้าอ่าน : 46     คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   14/11/2561    เวลา  17:15  น.Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com