ผลงานทางวิชาการ

Journal Publications

ชื่องานวิจัย : ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ปี 12 ฉบับที่ 2 (ปีการศึกษา 2559) หน้า 103-116  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : สุวารี ศรีอำไพวิวัฒน์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ
หน่วยงาน : หลักสูตรและการสอน
วันเผยแพร่ : 2 กรกฎาคม 2561
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่
สถิติผู้เข้าอ่าน : 25     คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   30/10/2561    เวลา  14:59  น.Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com