ผลงานทางวิชาการ

Journal Publications

ชื่องานวิจัย : การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารวิทยาการวิจัยและปัญญา  ปี 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) หน้า 36-53  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์, อัญชลี จันทร์เสม
หน่วยงาน : การวัดผลและวิจัยการศึกษา
วันเผยแพร่ : 2 กรกฎาคม 2561
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่
สถิติผู้เข้าอ่าน : 32     คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   8/11/2561    เวลา  16:07  น.Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com