ผลงานทางวิชาการ

Journal Publications

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการส่งเสริมอาชีพจากอัตลักษณ์ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  ปี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้า 1438-1455  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : ภัทรพล สุวรรณโฉม ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ วิชัย แหวนเพชร ไพรัช วงศ์ยุทธไกร โอภาส สุขหวาน
หน่วยงาน : อุตสาหกรรมศึกษา
วันเผยแพร่ : 2 กรกฎาคม 2561
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่
สถิติผู้เข้าอ่าน : 26     คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   30/10/2561    เวลา  15:00  น.Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com