ผลงานทางวิชาการ

Journal Publications

ชื่องานวิจัย : การสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมในโรงเรียน ภายใต้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมในโรงเรียนตามกระบวนการ Pivotal Response Training (PRT) สำหรับเด็กออทิสติก อายุ 6-12 ปี
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารศึกษาศาสตร์  ปี 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) หน้า -  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : พัชรีวรรณ คุณชื่น ดารณี ศักดิ์ศิริผล ไพฑูรย์ โพธิสาร
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
วันเผยแพร่ : 2 กรกฎาคม 2561
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่
สถิติผู้เข้าอ่าน : 22     คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   10/11/2561    เวลา  9:05  น.Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com