ผลงานทางวิชาการ

Journal Publications

ชื่องานวิจัย : ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ปี 18 ฉบับที่ 2 (36) (มกราคม - มิถุนายน 2560) หน้า 180-190  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : ธีระชน พลโยธา พาสนา จุลรัตน์ อัจศรา ประเสริฐสิน พิศมัย รัตนโรจน์สกุล นิยะดา จิตต์จรัส
หน่วยงาน : การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
วันเผยแพร่ : 2 กรกฎาคม 2561
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่
สถิติผู้เข้าอ่าน : 44     คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   13/11/2561    เวลา  10:26  น.Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com