ผลงานทางวิชาการ

Journal Publications

ชื่องานวิจัย : การออกแบบร้านสะดวกซื้อประเภทอาคารพาณิชย์ 1 คูหา
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  ปี 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) หน้า 90-99  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ ใจเทพ , ไพรัช วงศ์ยุทธไกร , สมพล ดำรงเสถียร
หน่วยงาน : อุตสาหกรรมศึกษา
วันเผยแพร่ : 17 พฤศจิกายน. 2551
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่
สถิติผู้เข้าอ่าน : 60     คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   30/10/2561    เวลา  15:00  น.Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com