ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
1 คุณภาพน้ำในคลองแจ้งร้อน กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น  ผู้วิจัย :   สนอง ทองปาน
2 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ผู้วิจัย :   สุวารี ศรีอำไพวิวัฒน์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ
3 องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาชีพการโรงแรม  ผู้วิจัย :   สุภชัย เจริญดี อัจศรา ประเสริฐสิน เติมศักดิ์ คทวณิช นฤมล พระใหญ่
4 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ผู้วิจัย :   อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์, อัญชลี จันทร์เสม
5 รูปแบบการส่งเสริมอาชีพจากอัตลักษณ์ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี  ผู้วิจัย :   ภัทรพล สุวรรณโฉม ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ วิชัย แหวนเพชร ไพรัช วงศ์ยุทธไกร โอภาส สุขหวาน
6 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีตามแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม วารสาร Veridian e-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  ผู้วิจัย :   อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
7 การสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมในโรงเรียน ภายใต้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมในโรงเรียนตามกระบวนการ Pivotal Response Training (PRT) สำหรับเด็กออทิสติก อายุ 6-12 ปี  ผู้วิจัย :   พัชรีวรรณ คุณชื่น ดารณี ศักดิ์ศิริผล ไพฑูรย์ โพธิสาร
8 ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา  ผู้วิจัย :   ธีระชน พลโยธา พาสนา จุลรัตน์ อัจศรา ประเสริฐสิน พิศมัย รัตนโรจน์สกุล นิยะดา จิตต์จรัส
9 The Structural and Behavioural Factors to Influence Enerygy Consumption in Residential Sector  ผู้วิจัย :   Ophat Sukwan, et.al
10 การออกแบบร้านสะดวกซื้อประเภทอาคารพาณิชย์ 1 คูหา  ผู้วิจัย :   อาทิตย์ ใจเทพ , ไพรัช วงศ์ยุทธไกร , สมพล ดำรงเสถียร

หน้า    1   2   3   4   5   6   7   8  Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)