งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานแผนประมวลแผน
พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

งานด้านโครงการ/กิจกรรม
1.จัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนกลยุทธ์ของคณะ
3.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์เป็นรายไตรมาส
4.สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
5.จัดทำโครงการต่างๆ ของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านงบประมาณ
1.จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะฯ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
2.รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จำแนกตามแผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ
3.วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสู่ภาควิชา/ศูนย์ฯ ของคณะ และรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ

งานด้านบุคลากร
1.วิเคราะห์อัตรากำลัง FTES ของคณะ
2.สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของภาควิชา ตามการวิเคราะห์ค่า FTES ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณ

งานด้านอื่น ๆ
1. รวบรวมข้อมูลอาจารย์ข้าราชการไปศึกษาอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและประชุมทั้งในและต่างประเทศ
2.รวบรวมข้อมูลอาจารย์ บุคลากรไปศึกษาอบรม เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ
3.จัดทำรายงานประจำปี
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร
นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์             ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Email : rachaya_note@hotmail.com    

แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เลือก
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน เลือก
แบบฟอร์มโครงการ เลือก
แบบฟอร์มสรุปโครงการ เลือก

แผนกลยุทธ์ 4 ปี
พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับปรับปรุง) เลือก
พ.ศ. 2560 - 2563 เลือก

รายงานประจำปี คณะศึกษาศาสตร์
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552
ปี 2551

สถานที่ติดต่อ
งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 11124        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

แนะนำติชมเว็บไซต์ :
นางสาวคำนึง ทองคำสุข
สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 15519

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)
Staff : ติดต่อเจ้าหน้าที่