สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการในฐานะหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีการแบ่งหน่วยงาน 4 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา
งานคลังและพัสดุ และงานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และยังมีการแบ่งหน่วยงานเป็นการภายใน (ไม่เป็นทางการ)
อาทิ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการสื่อการสอน งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ งานวิจัย และงานวิเทศสัมพันธ์

บุคลากร

ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ 1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบแผ่นดิน) 25 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 10 คน
และลูกจ้างประจำ 1 คน โดยมี นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน

แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่ เลือก
แบบฟอร์มงานการเงินการคลัง เลือก
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่และบริการของมหาวิทยาลัย เลือก

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 6495000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)