วารสารวิชาการ

Smiley face Smiley face Smiley face
วารสารวิจัยทางการศึกษา มศว วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

วารสารบริหารการศึกษา มศว Smiley face Smiley face
วารสารบริหารการศึกษา มศว วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ
วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)