งานวิเทศสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติ         Upcoming !
1.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Innovation in Education for Sustainability” ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือก

ข่าวสาร/กิจกรรม
1.การประชุมวิชาการระดับชาติ เดือน สิงหาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือก

ภาพกิจกรรม
ภาพการประชุมสัมมนาภายในหน่วยงาน เลือก

บุคลากร
นางสาวอรวรรณ เกาะกาเหนือ        ตำแหน่ง บุคลากร
Email : wanwisa1979@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแบบฟอร์มขอรับทุน เลือก

สถานที่ติดต่อ
งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15524        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 64-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com