งานคลังและพัสดุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานคลังและพัสดุ มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบ ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกเงิน     การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย การจัดซื้อจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ การจำหน่ายพัสด และการควบคุมบัญชีพัสดุคงเหลือ

บุคลากร
1นางศรีจิตรา ชนะกานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี More...
2นางสาวบุญญารัศมิ์ อัทธายุทธีติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี More...
3นางสาวสุรอยา เงินเหรียญ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี More...
4นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี More...
5นางสาวกุลธิดา จอดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ More...
6นายวันชัย เยาว์ทุม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ More...

บริการต่าง ๆ
การให้คำปรึกษาทาง Line เลือก

แบบฟอร์มเอกสาร
1ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลือก
2ใบสำคัญรับเงิน เลือก
3ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เลือก
4สัญญาการยืมเงิน เลือก
สถานที่ติดต่อ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com