หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี
1.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)โบว์ชัวร์ pdf
Bachelor of Education Program in Elementary Education (B.Ed.)
2.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) โบว์ชัวร์pdf
Bachelor of Education Program in Elementary Education (B.Ed.)
3.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอก-คู่) (5 ปี) โบว์ชัวร์pdf
Bachelor of Education (B.Ed.)

ปริญญาโท
1.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)
2.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)
3.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษาโบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)
4.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา โบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)
5.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาโบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)
6.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษโบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)
7.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษาโบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)
8.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวโบว์ชัวร์pdf
Master of Education Program (M.Ed.)

ปริญญาเอก
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)
2.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)
3.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา โบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)
4.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา โบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)
5.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาโบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)
6.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษโบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)
7.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษาโบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)
8.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว โบว์ชัวร์pdf
Doctor of Education Program (D.Ed.)

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)