คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ            ประธานกรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิสูงสุด  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  Illinois State University
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์โอภาส สุขหวาน            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาโท
สถาบัน 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  -
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาโท
สถาบัน  -
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล            กรรมการ
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาโท
สถาบัน  -
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์            กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ตำแหน่งทางวิชาการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด  สำนักงานคณบดี
คุณวุฒิสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.


แสดงผลค้นหา จำนวน 18 รายการ

วีดิทัศน์

           


   
Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com