ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ           
ตำแหน่งทางบริหาร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิสูงสุด  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์           
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง           
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์           
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร           
ตำแหน่งทางบริหาร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยฯ
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์           
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์           
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาฯ
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข           
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร           
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์           
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์           
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
อาจารย์โอภาส สุขหวาน           
ตำแหน่งทางบริหาร  หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
สังกัด  ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาโท
สถาบัน 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาเอก
สถาบัน  -
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาโท
สถาบัน  -
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด  รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาโท
สถาบัน  -
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.
นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์           
ตำแหน่งทางบริหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ตำแหน่งปัจจุบัน   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด  สำนักงานคณบดี
คุณวุฒิสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต
สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
E-mail :     โทร.


แสดงผลค้นหา จำนวน 22 รายการ

วีดิทัศน์

           


   Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

แนะนำติชมเว็บไซต์ :
นางสาวคำนึง ทองคำสุข
สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 15519

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)
Staff : ติดต่อเจ้าหน้าที่