งานวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการสนับสนุนการสอนของคณาจารย์

บุคลากร
1นางสาวอาทิชล จันทร์หอม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
2นางสาวมณฑกานต์ ฉิมเกิด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
2นายพิพัทธ ผึ้งไผ่งาม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
3นางอัญชนา ชมดง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา More...
4นายฐาณวัฒน์ ธนกรจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร More...

เอกสาร มคอ.
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

การบริการวิชาการ
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

สถานที่ติดต่อ
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com