ประวัติความเป็นมา

คณะศึกษาศาสตร์ ถือกำเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 68 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ป. (ประกาศนียบัตรครูประถม) และหากเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดสำหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงทำให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นอธิการวิทยาลัยเป็นคนแรก และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นหัวหน้าคณะวิชาการศึกษาถือเป็นจุดก่อกำเนิดคณะวิชาการศึกษาและต่อมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ การเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในขณะนั้น ในปัจจุบันได้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศเป็นจำนวนมาก ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยมิได้หยุดยั้งสมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้ตั้งไว้ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตว่า สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education is Growth วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มะ – หา – วิด – ทะ – ยา – ไล – สี –นะ – คะ – ริน – วิ – โรด) ใช้อักษรย่อว่า มศว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้าย) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกัน คณะศึกษาศาสตร์ ถือเป็นค ณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างภาคภูมิใจ และตระหนักในใจว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นกำเนิดของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ยกระดับการศึกษาของครูจนถึงระดับปริญญาเอก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
          ศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ         และคุณธรรม

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริม โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาบนฐานการวิจัย
4. บริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
2. การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่สากล
3. เป็นผู้นำด้านศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
4. การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนฐานทางการศึกษา
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

วีดิทัศน์

           


   Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

แนะนำติชมเว็บไซต์ :
นางสาวคำนึง ทองคำสุข
สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 15519

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)
Staff : ติดต่อเจ้าหน้าที่